top of page
STATUT STOWARZYSZENIA  STOP LOOK THINK

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie STOP LOOK THINK w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§  2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania, popularyzowania i tworzenia sztuki współczesnej (scenicznej, literackiej, plastycznej, filmowej i muzycznej oraz social media), edukacji artystycznej w wymienionych dziedzinach, działalności na rzecz dobra społeczności lokalnych, wymiany kulturalnej między narodami świata, zrównoważonego rozwoju i ochrony otaczającego środowiska. Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 

§  3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§  5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych, zagranicznych, europejskich i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§  6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 1. Wspieranie sztuki współczesnej, której celem jest: 

• walka z dyskryminacją, rasizmem i homofobią,

• wspieranie wolnych mediów,  

• wspieranie aktywistów, artystów walczących o ochronę praw człowieka, 

• wspieranie aktywistów, artystów walczących o ochronę środowiska ekologicznego. 

 

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja, propagowanie, tworzenie i badanie twórczości artystycznej, (w tym scenicznej, filmowej, literackiej, plastycznej, muzycznej, telewizyjnej, publicystycznej oraz nowych mediów) oraz edukacja kulturalna i artystyczna, aktywizacja społeczności poprzez działania o charakterze twórczym, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony otaczającego środowiska.

 

§  2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1) wystawianie przedstawień teatralnych, tanecznych, performansów, happeningów i innych sztuk wizualnych o podobnym charakterze;

2) organizację koncertów oraz wydarzeń promujących kulturę

polską i zagraniczną;

3) działalność wydawniczą zarówno tradycyjną jak i elektroniczną;

4) produkcję: filmów, programów telewizyjnych, programów publicystycznych, intermedialnych form audiowizualnych, w tym przeznaczonych do rozpowszechniania w sieciach komputerowych;

5) produkcję: słuchowisk radiowych, audioksiążek i innych form słuchowisk, w tym przeznaczonych do rozpowszechniania w intrenecie;

6) organizację: festiwali teatralnych, filmowych, literackich, plastycznych, tanecznych, muzycznych, intermedialnych i interdyscyplinarnych;

7) organizację: wystaw, prezentacji, pokazów dzieł sztuki;

8) tworzenie instalacji artystycznych w przestrzeni publicznej;

9) prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie kultury i sztuki (organizację szkoleń, warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży, spotkań rodzinnych, spotkań i zajęć dla seniorów, osób należących do grup wykluczonych lub marginalizowanych, mniejszości, osób niepełnosprawnych);

10) organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, kursów mistrzowskich dla twórców z Polski i z zagranicy;

11) prezentację spektakli, performansów, filmów, słuchowisk, koncertów i innych form widowiskowych na festiwalach w Polsce i za granicą;

12) tłumaczenie literatury polskiej na języki obce;

13) tłumaczenie literatury obcej na język polski;

14) tłumaczenie innych utworów (filmów, spektakli, projektów intermedialnych i interdyscyplinarnych);

15) emitowanie programów telewizyjnych i radiowych po uzyskaniu niezbędnych koncesji, jeśli takowe będą wymagane;

16) dystrybucję (wprowadzanie do emisji) filmów na wszystkich dostępnych polach eksploatacji;

17) produkcję i rozpowszechnianie programów komputerowych, w tym gier, o tematyce edukacyjnej, popularnonaukowej i kulturalnej;

18) prowadzenie stron i portali internetowych o tematyce poświęconej kulturze i sztuce;

19) prowadzenie badań naukowych z zakresu kulturologii i wiedzy o sztuce;

20) organizowanie rezydencji artystycznych dla twórców z Polski i z zagranicy;

21) konserwację i renowację dzieł sztuki;

22) prowadzenie centrów kultury i centrów szkoleniowych;

23) opiekę nad zabytkami;

24) archiwizację i digitalizację utworów literackich, dzieł sztuki, filmów, słuchowisk, nagrań wideo, nagrań muzycznych i innych nagrań dźwiękowych, rejestracji spektakli, koncertów, performansów, i innych tego typu działań;

25) udostępnianie zarchiwizowanych i zdigitalizowanych materiałów w formie elektronicznej w sieciach komputerowych;

26) prowadzenie bibliotek, mediatek, muzeów, galerii, kin, teatrów, sal koncertowych, sal wystawienniczych w celu prezentacji i udostępniania dzieł sztuki, spektakli, koncertów, performansów, happeningów, filmów, słuchowisk, materiałów wideo, materiałów audio, książek tradycyjnych, książek elektronicznych, materiałów komputerowych, innych publikacji oraz zarchiwizowanych i zdigitalizowanych materiałów, programów telewizyjnych, programów online, gier komputerowych, IT, programów mobilnych, programowanie. 

 

Powyższe działania będą realizowane w ramach działalności statutowej nieodpłatnej i działalności statutowej odpłatnej. 

 

§ 3. Działalność statutowa Stowarzyszenia będzie finansowana przez Stowarzyszenie.

 

§ 4. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować ze wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi, pozarządowymi i zagranicznymi.

 

§ 5. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej Rzeczypospolitej Polskiej, obcych państw i innych podmiotów prawa międzynarodowego.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 2. Stowarzyszenie posiada członków:

        1) członków zwyczajnych,

        2) członków wspierających,

        3) członków honorowych.

 

§ 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

        1) złoży deklarację członkowską,

        2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 

§ 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być również obcokrajowcy nie posiadający stałego adresu zamieszkania (zameldowania) w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 8. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać obcokrajowiec nie posiadający stałego adresu zamieszkania (zameldowania) w Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna posiadająca swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny

 

§ 10. Członkowie zwyczajni mają prawo:

       1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

       2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

       3) udziału we wszelkich imprezach wymienionych w punkcie 8 niniejszego Statutu;

       4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

        1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

        2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

        3) opłacania składek członkowskich, jeśli takie składki zostaną uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 12. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 13. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

        1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

        2) wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;

• z powodu niepłacenia składek za okres dwóch lat, jeśli składki takie zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

        3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

        4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§ 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie takie powinno zostać złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia poinformowania członków stowarzyszenia o przyjęciu nowego członka, lub pozbawienia członkostwa. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem Członków”,

   2)  Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”. W skład którego wchodzi prezes stowarzyszenia i wice prezes stowarzyszenia,

   3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 2. Kadencja władz.

 Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lata, a ich wybór odbywa się w    głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

§ 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:

      1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

      2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, oraz zaproszeni goście.

 

§ 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków zwołujący podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 8. Uchwały Walnego Zebranie Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 

§ 9. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należą:

      1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

      2) uchwalania zmian statutu;

      3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

      4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

      5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

      6) uchwalanie budżetu,

      7) uchwalanie składek członkowskich i ich wysokości oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

      8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

      9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

    10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

    11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

    12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 11. Zarząd składa się z dwóch do trzech osób: prezesa oraz jednego lub dwóch wiceprezesów. Osoby na stanowiska prezesa i wiceprezesów powołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

§ 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 13. Do kompetencji Zarządu należą:

       1) realizacja celów Stowarzyszenia;

       2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

       3) sporządzanie planów pracy i budżetu;

       4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

       5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 

       6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

       7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

       8) przyjmowanie i skreślanie członków.

 

§ 14. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o pracę. Decyzje o przyznaniu wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz o wysokości tych wynagrodzeń podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze głosowania bezwzględną większością głosów.

 

§ 15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 16. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu osób, w tym: rewizora i sekretarza. Osoby na stanowiska rewizora, sekretarza oraz członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zgromadzenie.

 

§ 17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

        1) kontrolowanie działalności Zarządu;

        2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

        3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu;

       4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

       5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§ 18. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o pracę. Decyzje o przyznaniu wynagrodzeń dla Członków Komisji Rewizyjnej oraz o wysokości tych wynagrodzeń podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze głosowania bezwzględną większością głosów.

 

§ 19. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 20. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

§ 21. Jeżeli prezes stowarzyszenia nie może pełnić swoich obowiązków z przyczyn zdrowotnych lub losowych jego obowiązki pełni wice prezes stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

      1) z dobrowolnych składek członkowskich;

      2) darowizn, spadków, zapisów;

      3) dotacji i ofiarności publicznej;

      4) wsparcia finansowego, rzeczowego, członków Stowarzyszenia i osób trzecich zarówno fizycznych jak i prawnych;

     5) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

     6) wpływów z nawiązek;

     7) kredytów i pożyczek;

     8) dotacji pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa;

     9) grantów, stypendiów, dotacji celowych, subsydiów.

 

§ 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 

§ 3. Stowarzyszenie korzysta z rachunków bankowych prowadzonych w bankach na terytorium Rzeczypospolitej Polski, a w celu realizacji zadań międzynarodowych i

zagranicznych, przewidzianych niniejszym Statutem, może otwierać rachunki bankowe w bankach zagranicznych, jeśli potrzeba taka jest uzasadniona realizacją zadania.

 

§ 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

§ 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu\ działających łącznie, jeśli kwota zobowiązania przekracza 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) lub jej ekwiwalent w walucie obcej (według obowiązujących kursów NBP). W przypadku zobowiązań nie przekraczających kwoty 10 000 złotych (słownie dziesięciu tysięcy złotych) lub jej ekwiwalentu w walucie obcej (według obowiązujących kursów NBP), do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli wystarczy podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu działających samodzielnie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia oraz pierwszą Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zgromadzenie na zebraniu założycielskim.

 

§ 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

 

bottom of page